Lắp ráp

Dây truyền lắp ráp tự động của VVN đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm đạt đúng yêu cầu mà đối tác đề ra